MENU

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí (PLV): Můžeme vám zprostředkovat pojištění od Uniqa pojišťovna a. s., které zahrnuje i storno zájezdu, nyní i z důvodu onemocnění Cov-19. Sazba je 40 Kč/den, pro děti do 15 let je sazba 23 Kč/den. Cena je za každý započatý den. Nabízené PLV zahrnuje i vodní turistiku do WW 3rafting do WW 4 .  
PLV je včetně asistenčních služeb,  úrazového pojištění (smrt úrazem, trvalé následky úrazu, nemocniční odškodné),  odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě,  pojištění storno poplatků v případě onemocnění a to 80% do max. výše 15 000 Kč za osobu. Kartičku pojištěnce má u sebe vedoucí zájezdu. Zákazník s vlastní dopravou dostane číslo pojistné smlouvy a kartičku pojištěnce s Pokyny k odjezdu elektronicky.
Smluvní vztah vzniká výhradně mezi pojišťovnou Uniqa a.s. a zákazníkem.
Pokud si klient uzavírá pojištění léčebných výloh sám, doporučujeme ověřit platnost pojištění pro dané sportovní aktivity a přiobjednat pojištění storna zájezdu. PLV je povinné.
ROZSAH POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu a této tabulky:
Tabulka pojistných částek pro pojištění pro vodní turistiku do WW 3 a rafting do WW 4
Název tarifu-K5S
Pojištění léčebných výloh
5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb
5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění
5 000 000 Kč
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
 
-          náklady na repatriaci pojištěného
5 000 000 Kč
-          náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
5 000 000 Kč
-          náklady na vyslání opatrovníka
   100 000 Kč
-          náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
   100 000 Kč
-          náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
   100 000 Kč
-          náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
   100 000 Kč
-          zachraňovací náklady
1 500 000 Kč
-          odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu
   100 000 Kč
-          zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
   100 000 Kč
-          náklady vzniklé zpožděním zavazadel
       5 000 Kč
-          náklady vzniklé zpožděním letu
       5 000 Kč
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
   150 000 Kč
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
   300 000 Kč
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)
   300 Kč/den
Úrazové pojištění – denní odškodné
    nesjednáno
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby
1 000 000 Kč
Připojištění zavazadel
       5 000 Kč/ks
      15 000 Kč
Připojištění zimních sportů
              NE
Připojištění nebezpečných sportů
              NE
Pojištění stornovacích poplatků – 80% max. však do výše PČ
     15 000 Kč
HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
Při každé pojistné události musí pojištěná osoba popř. pojistník zaslat pojistiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po ukončení pojištěné cesty, řádně vyplněný formulář „Oznámení pojistné události“ potvrzený pojistníkem včetně další předepsané dokumentace na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., oddělení cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.