Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vymezují smluvní vztahy mezi cestovní kanceláří CVOK s.r.o., IČ: 02955113 (dále jen CK) a zákazníkem na základě Občanského zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb., zákona o cestovním ruchu č. 159/1999 Sb., zákona  č. 634/1992 Sb., zákona o ochraně spotřebitele a dalších platných právních předpisů. CVOK s.r.o. je vedena v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33521. Jednatelkami společnosti jsou Lenka Vrbatová a Zuzana Novotná. 

1. VZÁJEMNÝ SMLUVNÍ VZTAH

Vzájemný smluvní vztah se řídí těmito obchodními podmínkami, programem zájezdu uvedeném v katalogu nebo na našem webu, smlouvou o zájezdu, všeobecnými obchodními podmínkami pojišťovny UNIQA a.s. Objednáním zájezdu osobně  v naší provozovně, telefonicky nebo prostřednictvím webu stvrzujete, že jste se s těmito podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi. Pokud objednáváte zájezd za více účastníků prohlašujete, že tak činíte s jejich zmocněním a přebíráte na sebe závazky s tím spojené (zejména zaplacení ceny zájezdu). Zároveň se zavazujete dalším Vámi přihlášeným zákazníkům předat veškeré informace k zájezdu. Tyto obchodní podmínky můžeme měnit a doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí těmi podmínkami, které byly platné v době uzavření smlouvy.

2. POTVRZENÍ O ZÁJEZDU, CENA A PLACENÍ ZÁJEZDU

2.1.  Na našem webu a v katalogu jsou zveřejněny programy  jednotlivých zájezdů s popisy hlavních vlastností zájezdů (termín, program, druh dopravy, druh ubytování, cílová destinace). Tyto informace mají informativní charakter a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy o zájezdu ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Aby došlo k uzavření smlouvy o zájezdu, musíte zaslat závaznou objednávku a následně ji musíme potvrdit zasláním Potvrzení o zájezdu. Před uzavřením smlouvy obdržíte všechny nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona č. 159/199 Sb., tj. např. místo určení cesty, trasa a délka pobytu, počet nocí, způsob dopravy, druh ubytování, stravování, návštěvy, výlety, ceny fakultativních služeb, které nejsou součástí ceny zájezdu a platí se na místě.  Na základě vaší objednávky vystaví pracovník CK Potvrzení o zájezdu (dle § 2525 zákona č. 89/2012 Sb.) a zašle jej elektronicky zákazníkovi, případně (na žádost) poštou.

2.2 Podání závazné objednávky je možné uskutečnit na našem webu nebo vyplnit tištěnou přihlášku v naší provozovně. Do 5 pracovních dnů od obdržení závazné objednávky Vám zašleme emailem nebo případně poštou (je-li zákazníkem vyžádáno) Potvrzení o zájezdu. Tímto potvrzením je uzavřena smlouva o zájezdu.

2.3 V Potvrzení o zájezdu uvede CK výši zálohy, doplatkuzpůsob placení. Zálohu ve výši 30 % zákazník platí do 7 dnů, doplatek platí do 30 dnů před odjezdem. Celou částku platí  u ceny do 3000 Kč a při přihlášení od 30 dnů před odjezdem.

2.4 Při nedodržení platebních podmínek na straně zákazníka má CK právo odstoupit od smlouvy. O tom zákazníka písemně informuje, ze zálohy odečte storno dle bodu 7.2. a zůstatek zálohy vrací bez prodlení, nejpozději do 7 pracovních dnů. Nezaplacení zálohy nebo doplatku nenahrazuje zákazníkovo oznámení  o odstoupení od smlouvy.

3. CENA ZÁJEZDU A ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU

3.1 Ceny v našem katalogu a na webu jsou konečné, včetně DPH, cel a daní. V katalogu a na našem webu uvádíme, co cena zájezdu zahrnuje a v případě dalších plateb na místě, uvádíme cena nezahrnuje  - bývají to poplatky za splutí řek, poplatky za vstupy do NP vybíraných na místě v hotovosti. 

3. 2 Ve výjimečných případech může dojít k dodatečnému zvýšení ceny zájezdu. CK má povinnost tuto změnu oznámit písemně do 21 kalendářních dní před započetím zájezdu. Zákazník je povinen navýšení uhradit do 7 dnů od přijetí oznámení o navýšení ceny zájezdu. Ke zvýšení ceny zájezdu může dojít v případě, že dojde ke zvýšení ceny nafty nad 35 Kč/litr. V takovém případě je CK oprávněna zvýšit cenu zájezdu za každou započatou 1 Kč  cenového nárustu nad uvedenou částku o 1 Kč za každých započatých 100 km jízdy. CK má právo zvýšit cenu zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení plateb poskytovaných třetími osobami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu. V takovém případě jsme oprávněni zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentu navýšení. Pokud dojde mezi uzavřením Smlouvy o zájezdu a započetím zájezdu ke snížení výše uvedených nákladů, máte právo na snížení ceny zájezdu.

 Zvýšení ceny z těchto důvodů nezakládá nárok na odstoupení od smlouvy bez účtování storna.

3.3 Pokud dojde ke zvýšení ceny zájezdu o více než 8%, zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez účtování stornopoplatků. Odstoupení od smlouvy je zákazník povinen oznámit písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dní od oznámení o navýšení ceny zájezdu. CK vrací zaplacené částky bezodkladně, nejpozději do 7 kalendářních dnů.

4. POKYNY K ODJEZDU

Podrobné informace k zájezdu zasílá CK elektronicky 7 - 10 dní předem v Pokynech k odjezdu. Najdete zde seznam doporučeného vlastního vybavení, vybavení, které vám zapůjčíme my, časy nástupů na jednotlivých nástupních místech, telefon na průvodce apod.

5. ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

5.1 Zákazník má povinnost: mít cestovní doklad (OP nebo cestovní pas) platný min. 6 měsíců po návratu, uzavřít pojištění léčebných výloh buď sám nebo prostřednictvím CK, dodržet zvolené nástupní místo, dodržovat program a řídit se pokyny sportovních instruktorů, používat záchranné prostředky,   v případě individuálního programu informovat zástupce CK o svém záměru, dodržovat právní předpisy a kulturní zvyklosti navštívených států, jednat v souladu s pravidly slušného chování, ochrany přírody a životního prostředí.

5.2 Zákazník má povinnost: doručit svůj souhlas zákonného zástupce u dětí do 18 let, cestují-li bez něho a u dětí do 15 let zajistit doprovod a péči dospělého účastníka.

5.3 Zákazník se účastní zájezdu s vědomím, že sportovní aktivity mohou být rizikové a to i v případě odborného zajištění sportovními instruktory. Nese odpovědnost za to, že si vybere zájezd podle svých možností a schopností, poskytne pravdivé informace o zdravotním omezení.

5.4 Zákazník prohlašuje, že bude respektovat pokyny průvodců a sportovních instruktorů, bude používat poskytnuté bezpečnostní vybavení, umí plavat a není si vědom omezení, která by mu bránila v účasti, před ani během sportovního programu nebude požívat alkohol ani jiné omamné látky.

5.5. Zákazník odpovídá za splnění uvedených podmínek všech jím přihlášených osob.

6. REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1 Vaše práva z vady a náhrada plnění se řídí příslušnými právními předpisy a to zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2537 až § 2544 Obč. zákoníku.

6.2 Jako pořadatel zájezdu odpovídáme za řádné poskytnutí všech služeb zahrnutých ve smlouvě o zájezdu. V případě, že zájezd nemá vlastnosti, které jste vzhledem k nabídce důvodně očekávali, máte právo na reklamaci zájezdu. Dle § 2537 odstavce 2 máte povinnost vytknout vadu zájezdu bez zbytečného odkladu. Je-li to možné, nejlépe v průběhu zájezdu, aby mohla být náprava učiněna hned na místě. Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z vady.

6.3 Pokud je zjednání nápravy možné a nevyžaduje si taková náprava neúměrné náklady, zajistíme odstranění vady. Jedná-li se o podstatnou vadu, nabídneme vám náhradní řešení stejné nebo vyšší jakosti bez dodatečných nákladů z vaší strany. Pokud to není možné, nabídneme vám náhradní řešení nižší jakosti a nabídneme přiměřenou slevu. Pokud není náhradní řešení srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě ujednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená, máte právo náhradní řešení odmítnout.

6.4 Pokud nezjednáme nápravu sami v přimeřené lhůtě, můžete si zjednat nápravu sami a následně vám uhradíme účelně vynaložené náklady, nebo jedná-li se o podstatnou vadu, můžete odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. V takovém případě vám rovněž poskytneme bez dodatečných nákladů přepravu do místa odjezdu nebo jiného dohodnutého místa.

6.5 V případě včasné a oprávněné reklamace máte rovněž právo na slevu z ceny ve výši přiměřeného rozsahu a trvání vady. Promlčecí lhůta uplatnění tohoto práva je dva roky.

6.6 O doručené reklamaci rozhodujeme ihned, ve složitějších případech nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. Vystavíme vám reklamační protokol, který bude obsahovat datum uplatnění reklamace, předmět reklamace, jaký způsob reklamace vyžadujete, jakým způsobem reklamaci vyřizujeme, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.7 Dále máte právo na pomoc v nesnázích v průběhu zájezdu. Pokud si zaviníte nesnáze sami, např. porušením pokynů průvodce, máme právo po vás požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.

6.8 CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, mimořádnou údalostí.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, STORNO POPLATKY

7.1 Zákazník má právo kdykoliv bez udání důvodu od smlouvy odstoupit.

7.2 Pro výši storna je rozhodující cena zájezdu nesnížená o slevy, den písemného doručení odstoupení, počet dnů do odjezdu a již vzniklé náklady (zaplacené ubytování, trajekty). 

Do 60 dnů před odjezdem - již vzniklé náklady + 200 Kč. 59 až 45 dnů - 10 % z ceny po odečtení již vzniklých nákladů. 44 až 30 dnů - 25 % z ceny po odečtení již vzniklých nákladů. 29 až 15 dnů - 50 % z ceny po odečtení již vzniklých nákladů. 14 až 7 dnů - 80 % z ceny po odečtení již vzniklých nákladů.

6 dnůméně, nenastoupení k odjezdu -  100 % ceny zájezdu.

Cenu po odečtení storna vrátí CK do 7 dnů od odstoupení od smlouvy.

7.3 Odstoupení zákazníka od smlouvy ze závažných důvodů (smrt, úraz, onemocnění jeho, manžela/manželky, dětí, rodičů, spolucestující osoby):  uzavřel-li zákazník prostřednictvím CK Pojištění léčebných výloh v zahraničí (dále jen PLV), je storno pojištěno dle bodu 11.3 Rozsah pojištění. Zákazník se zavazuje závažné okolnosti doložit. Má právo na vrácení 80 % storna po odečtení pojistného za zájezd, max.  však 15 000 Kč. Pokud zákazník neuzavřel PLV prostřednictvím CK vztahují se na něj podmínky bodu 7.2.

8. POSTOUPENÍ SMLOUVY NÁHRADNÍKOVI

8.1 Zákazník může postoupit smlouvu třetí osobě, pokud tato splňuje podmínky účasti. Zákazník se zavazuje o tom informovat CK písemně do 7 dnů před odjezdem současně s osobními údaji o náhradníkovi. Pokud dojde ke změně zákazníka ve lhůtě kratší než 7 dní před odjezdem, dohodne CK se zákazníkem individuální postup.

8.2 Zákazník, který smlouvu postupuje, souhlasí s úhradou vícenákladů např. při změně trajektových lístků. V případě, že bylo již za původního zákazníka uzavřeno pojištění léčebných výloh, náhradník je povinen si jej uzavřít individuálně, případně dodatečně prostřednictvím CK.

9. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU ZE STRANY CK

9.1 CK zruší zájezd, pokud počet účastníků nedosáhl minimálního počtu. Na zájezdy s dopravou mikrobusem je min. počet 6, minibusem 15 a autobusem 27 osob. Zájezd na 2 - 6 dnů  může CK zrušit písemně  nejpozději  7 dnů před odjezdem, zájezdy delší než 6 dnů může zrušit do 20 dnů před odjezdem. Cesty trvající méně než dva dny, můžeme zrušit 2 dny před započetím cesty. Přijaté platby vrací CK v plné výši, příp. se souhlasem zákazníka nabídne jiný zájezd.

9.2 CK může odstoupit od smlouvy z důvodu vyšší moci (neodvratitelné události jako je živelná katastrofa, válka, povstání) před zájezdem i  v jeho průběhu, zákazník má právo na vrácení peněz za nevyčerpané služby. Tuto skutečnost vám písemně oznámíme bez zbytečného odkladu.

9.3 Pokud zájezd zrušíme z jiného než uvedeného důvodu, máte právo na vrácení ceny zájezdu a na případnou náhradu škody.

9.4 Pokud dojde k navýšení ceny zájezdu o více než 8 % z důvodů uvedených ve článků 3. 2, donutí nás vnější okolnosti podstatně změnit některou z náležitostí  zájezdu nebo nemůžeme splnit vaše individuální požadavky, které jsme přijmuli, navrhneme Vám změnu smlouvy. Nesouhlasíte-li se změnou, máte právo odstoupit ve lhůtě 6 dnů od oznámení změny smlouvy bez nutnosti platit stornoplatky. Pokud ve stanovené lhůtě neodstoupíte, máme za to, že se změnou souhlasíte. Pokud se v důsledku změny sníží kvalita zájezdu nebo náklady zájezdu, máte právo na odpovídající slevu. Jde-li o nepodstatnou změnu zájezdu, můžeme jednostranně změnit smlouvu. Tuto skutečnost oznámíme písemně bez zbytečného odkladu. V případě vašeho odstoupení od smlouvy vám vrátíme zaplacené částky neprodleně, nejpozději do 7 dnů, případně poskytneme náhradu škody, pokud doložitelně na Vaší straně vznikla.

9.5 CK může provádět operativní změny v průběhu zájezdu s ohledem na přírodní podmínky a vodní stavy, přičemž bere zřetel na bezpečnost a zdraví účastníků a na další objektivní příčiny. Změny jako např. vynechání řeky, změna trasy, dřívější návrat domů až o 1 den apod. z výše uvedených důvodů není podstatnou změnou sjednaných služeb, s čímž zákazník souhlasí.

10. POJIŠTĚNÍ CK

CK je pojištěna proti úpadku u ČSOB pojišťovna a.s., pojistka je zveřejněna na webu CK.
Číslo pojistné smlouvy 8072453211.

11. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ (PLV)

11.1 Zákazník je povinen uzavřít Pojištění léčebných výloh v zahraničí (dále jen PLV) pro sportovní aktivity dle programu. Prostřednictvím CK může uzavřít 2 tarify PLV, cena je za každý započatý den.

Tarif 1) pro vodní turistiku do WW 3 a rafting do WW 4  je 30 Kč dospělý a 15 Kč dítě do 15 let.

Tarif 2) pro vodní turistiku, rafting, VHT do 5000 mnm, via ferraty obtížnosti A – D a canyoning je 45 Kč dospělý a 27 Kč dítě do 15 let. PLV je včetně asistenčních služeb, úrazového pojištění (smrt úrazem, trvalé následky úrazu, nemocniční odškodné), odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, pojištění stornopoplatků dle bodu 7.2.  Kartičku pojištěnce předává vedoucí zájezdu. Zákazník s vlastní dopravou dostane číslo pojistné smlouvy a kartičku pojištěnce s Pokyny k odjezdu elektronicky.

11.2 Úrazové pojištění trvalých následků pro akce v ČR, cena je za každý započatý den: dospělý 15 Kč  (min. však 20 Kč) a dítě do 15 let 10 Kč (min. však 15 Kč). Pojištění se vztahuje na vodní turistiku do WW 3 a rafting do WW 4. Plné znění pojistných podmínek  a limity plnění jsou na www.cvok.cz

11.3 Smluvní vztah vzniká výhradně mezi pojišťovnou Uniqa a.s. a klientem.

11. 4 Pokud si klient uzavírá pojištění léčebných výloh vlastní, doporučujeme přiobjednat pojištění storna zájezdu.

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle sjednaného tarifu a této tabulky:

Tabulka tarifů a pojistných částek pro pojištění pro vodní turistiku do WW 3 a rafting do WW 4

Název tarifu-K5S

Pojištění léčebných výloh

5 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

-          náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000 Kč

-          náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000 Kč

-          náklady na vyslání opatrovníka

   100 000 Kč

-          náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

   100 000 Kč

-          náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

   100 000 Kč

-          náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

   100 000 Kč

-          zachraňovací náklady

1 500 000 Kč

-          odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

   100 000 Kč

-          zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

   100 000 Kč

-          náklady vzniklé zpožděním zavazadel

       5 000 Kč

-          náklady vzniklé zpožděním letu

       5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

   150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

   300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

   300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

    nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

      5 000 Kč/ks

      15 000 Kč

Připojištění zimních sportů

              NE

Připojištění nebezpečných sportů

              NE

Pojištění stornovacích poplatků – 80% max. však do výše PČ

     15 000 Kč

    

Tabulka tarifů a pojistných částek pro pojištění pro vodní turistiku do WW 3 a rafting do WW 4, provozování vysokohorské turistiky do 5 000 m.n.m., via ferraty obtížnosti A-D a canyoning

Název tarifu-K5SS

Pojištění léčebných výloh

5 000 000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

5 000 000 Kč

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění

5 000 000 Kč

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

 

-          náklady na repatriaci pojištěného

5 000 000 Kč

-          náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného

5 000 000 Kč

-          náklady na vyslání opatrovníka

   100 000 Kč

-          náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

   100 000 Kč

-          náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování

   100 000 Kč

-          náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

   100 000 Kč

-          zachraňovací náklady

1 500 000 Kč

-          odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu

   100 000 Kč

-          zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

   100 000 Kč

-          náklady vzniklé zpožděním zavazadel

       5 000 Kč

-          náklady vzniklé zpožděním letu

       5 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

   150 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

   300 000 Kč

Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)

   300 Kč/den

Úrazové pojištění – denní odškodné

    nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

1 000 000 Kč

Připojištění zavazadel

      5 000 Kč/ks

     15 000 Kč

Připojištění zimních sportů

              NE

Připojištění nebezpečných sportů

            ANO

Pojištění stornovacích poplatků – 80% max. však do výše PČ

     15 000 Kč

 

 

Tabulka tarifů a pojistných částek pro úrazové pojištění na území ČR

název tarifu-T

Úrazové pojištění -  smrt následkem úrazu

   100 000 Kč

Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu

   100 000 Kč

Úrazové pojištění – denní odškodné

           25 Kč

 

Nad rámec VPP se pojištění vztahuje na denní odškodné následkem úrazu, ke kterému došlo během trvání pojištěné cesty a který byl prokazatelně řešen ambulantním ošetřením či hospitalizací pojištěného v době trvání pojištění. Denní odškodné ve výši 25 Kč/den je vypláceno, jestliže pojištěný utrpěl v pojistné době úraz specifikovaný a ohodnocený dle „Tabulky B, Přiměřená doba léčení úrazu dle diagnózy“, jehož doba léčení v pracovní neschopnosti dosáhla alespoň 8 dnů. Pojistitel je povinen plnit dle potvrzeného počtu dnů pracovní neschopnosti, maximálně však do počtu dnů uvedených v „Tabulce B, Přiměřená doba léčení úrazu podle diagnózy“.

Tabulku B Přiměřená doba léčení úrazu dle diagnózy naleznete zde.

HLÁŠENÍ POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ

Při každé pojistné události musí pojištěná osoba popř. pojistník zaslat pojistiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po ukončení pojištěné cesty, řádně vyplněný formulář „Oznámení pojistné události“ potvrzený pojistníkem včetně další předepsané dokumentace na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., oddělení cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6.

12.  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (NAŘÍZENÍ GDPR)

12.1 CK chrání osobní údaje zákazníků v souladu se  Zákonem č. 101/2000 Sb. a je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod č. 00069572. Vzhledem k účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR) Vás dále informujeme o zásadách ochrany osobních údajů a účelu jejich zpracování a shromažďování.

12.2 Správcem Vašich osobních údajů je CVOK s.r.o., kontaktovat nás můžete na adrese: Jiráskova 29, 530 02 Pardubice nebo na emailové adrese: cvok@cvok.cz, odpovědnou osobou za správu Vašich osobních údajů je Lenka Vrbatová a Zuzana Novotná.

12.3 Zpracováváme takové údaje, které potřebujeme znát pro účel poskytnutí cestovních a dalších služeb. Jsou to tyto údaje: jméno, adresa bydliště, případně kontaktní adresa, telefon, emailová adresa, datum narození-pokud je to nezbytně nutné např. pro uznání dětské slevy, sjednání úrazového pojištění, sjednání pojištění léčebných výloh, splnění celních předpisů navštívených států, dále můžeme požadovat Vaši výšku, váhu a velikost obuvi, pokud Vám poskytujeme vodácké a další sportovní vybavení. V případě podnikatele také IČO a DIČ a obchodní název firmy.

12.4 Osobní údaje zpracováváme manuálně a za pomocí IT technologií a softwaru, můžeme je poskytnout partnerům pojišťovně Uniqa a.s., ubytovacím zařízením, celním orgánům.

12.5 Vaše osobní údaje budou archivovány a zpracovávány po dobu vyžadovanou právními předpisy (hlavně soukromoprávními a daňovými předpisy) a po dobu nezbytnou pro plnění smlouvy.

12.6 Máte právo žádat zodpovědnou osobu pro správu Vašich osobních údajů o přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, máte právo předložit námitky proti jejich zpracování. V některých případech však bez Vašich osobních údajů není možné plnit smlouvu o zájezdu a zajistit požadované služby.

12.7 S Vaším souhlasem zpracováváme Vaše osobní údaje pro potřeby přímého marketingu, což je zejména zasílání aktuálních nabídek zájezdů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat na adrese CVOK, s.r.o., Jiráskova 29, 530 02 Pardubice nebo na emailové adrese cvok@cvok.cz.

12.8 S Vaším souhlasem pořizujeme fotografie či videa ze zájezdů pro naše propagační účely a zejména pro Vás, naše zákazníky jako vzpomínku. Svůj souhlas můžete rovněž kdykoli odvolat.

12.9 Máte právo podat stížnost nebo vznést námitky i u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, email: posta@uoou.cz, www.uoou.cz

13. PLATNOST VŠEOBECNÝCH ODCHODNÍCH PODMÍNEK

 Podmínky vstupují v platnost 1. 10. 2019. VOP má CK právo na webu aktualizovat a pak platí pro smlouvy uzavřené po datu zveřejnění.

Slevy a výhody

  1. Sleva věrnostní
  2. Sleva studentská
  3. Sleva skupinová
  4. Sleva organizátorská na akce v ČR
  5. Sleva za vlastní dopravu
  6. Sleva na nákup zboží ve CvokSportu (platí i pro e-shop)

1. Sleva věrnostní

6%  na zahraniční autobusové zájezdy, protože věrnosti si velmi ceníme. Mohou ji uplatnit zákazníci, kteří se s námi už zúčastnili alespoň 2 zahraničních zájezdů od roku 2017, do maximální výše 400 Kč. Nelze uplatnit na dětskou cenu, která je již předem zvýhodněná.

2. Sleva studentská

4%  na zahraniční autobusové zájezdy, protože studenti se prostě podporovat musí. Mohou ji uplatnit studenti, kteří zašlou přihlášku současně s dokladem o studiu. Platí i pro žáky základních a středních škol u zájezdů, kde není přímo uvedená dětská cena.

3. Sleva skupinová

4% / 5% / 100%  na autobusové zahraniční zájezdy, protože skupiny nám velmi šetří práci.
Skupiny od 8 osob sleva 4%, od 15 osob sleva 5%, od 25 osob 1 místo zdarma, od 35 osob 2 místa zdarma.
Podmínkou je společná přihláška všech účastníků, jeden z přihlášených vyřizuje veškerý kontakt mezi CK a ostatními členy skupiny (platba, informace k odjezdu atd).

4. Sleva organizátorská na akce v ČR

50% * 100% , protože sehnat a přesvědčit všechny kamarády, aby jeli pádlovat a hlavně všichni najednou je určitě fuška.
- jednodenní akce (rafting i kánoe) = každá 15. osoba sleva 100%
- víkendové akce (kánoe) = každá 15. osoba sleva 50%
Podmínkou je společná přihláška všech účastníků, jeden z přihlášených vyřizuje veškerý kontakt mezi CK a ostatními členy skupiny.

5. Sleva za vlastní dopravu

Není-li u konkrétního zájezdu sleva za vlastní dopravu uvedená, je její výše individuální. Ne každá akce je vhodná pro dopravu autem. Většinou je třeba, aby se sešla minimálně 2 auta. Poraďte se s námi.

6. Sleva na nákup zboží ve CvokSportu (platí i pro e-shop)

5% až 10%
Každý, kdo se od roku 2017 zúčastnil zahraniční nebo domácí akce obdrží slevu 5% až 10% na nákup zboží v naší firemní prodejně map, vodáckých a turistických potřeb CVOK SPORT v Hradci Králové. Zboží můžete také vybírat na www.cvoksport.cz  a bude vám zasláno dobírkou nebo předáno na akci. Na slevy konkrétních věcí a na nákup lodí se informujte přímo na prodejně: tel. 604 277 586, e-mail:  cvok.sport@tiscali.cz .

POZOR! Slevy nelze sčítat .Žádná ze slev se nevztahuje na zájezdy s dopravou mikrobusem, protože tam jsou oproti autobusovým zájezdům na jednotlivce vyšší náklady a žádný prostor ke slevám nezbývá.

 

 Ke stažení


Pojistná smlouva CK proti úpadku   (pdf 120 kB)